STATUT
Fundacji na rzecz prawidłowych relacji człowiek – zwierzę
„Dobro. Stan”
 
Tekst jednolity z dnia 12 maja 2022 roku
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1.

1. Fundacja, zwana w dalszej części Fundacją, działa pod nazwą: Fundacja na rzecz prawidłowych relacji człowiek – zwierzę „Dobro. Stan”. Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja „Dobro. Stan”.
2. Fundacja ustanowiona przez Fundatora Ewelinę Pawłowską aktem notarialnym sporządzonym dnia 13.04.2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Przasnyszu, przy ulicy Piłsudskiego, przed Notariuszem Małgorzatą Siemianowską repertorium „A” Nr 1027/2018, działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. W celu realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz odpłatną. Obie te formy działalności są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Prowadzona działalność nieodpłatna to działalność statutowa, za którą Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.
4. Prowadzona działalność odpłatna to działalność statutowa, za którą Fundacja pobiera wynagrodzenie oraz przychody ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych
lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
6. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
7. W przypadku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego równolegle
z działalnością gospodarczą zakres tych działalności nie może się pokrywać.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Cupel.
2. Fundacja może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność samodzielnie bądź
we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5.

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słownograficznego.
2. Prawo do posługiwania się nazwą Fundacji lub wyróżniającego ją znaku graficznego lub słownograficznego przysługuje wyłącznie Fundacji oraz osobom, które uzyskały na to zgodę Zarządu Fundacji.
3. Fundacja może używać pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd Fundacji.
4. Fundacja ma prawo do wykorzystania wizerunku audiowizualnego członków Władz Fundacji w celach marketingowych Fundacji.

§ 6.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele statutowe.
2. W ramach swojej działalności Fundacja może ustanawiać i przyznawać certyfikaty.

ROZDZIAŁ II
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
 
§ 7.

1.   Fundacja działa w następujących celach:
a) Polepszenia warunków bytowych zwierząt bezdomnych, przebywających
w schroniskach, szukanie im nowych domów, współpraca z placówkami działającymi na rzecz zwierząt bezdomnych,
b) Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację,
c) Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt,
d) Resocjalizację skazanych z zakładów karnych i trudnej młodzieży, dzięki kontaktom ze zwierzętami,
e) Adopcje psów pozyskanych przez Fundację,
f) Upowszechnianie zooterapii, a zwłaszcza dogoterapii jako metody rehabilitacji,
g) Promowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz pozytywnych metod szkolenia,
h) Pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym marginalizacją społeczną poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
i) Promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz sportu
i kreatywnej rekreacji,
j) Promowanie kultury i sztuki oraz wspieranie rozwoju artystycznego.
2.   Realizację wyznaczonych celów Fundacja opiera na pracy wykonywanej przez wolontariuszy oraz pracowników, zleceniobiorców i usługobiorców Fundacji.
3.   Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a)   Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt,
b)  Szkolenie psów i innych zwierząt dla potrzeb pracy z człowiekiem, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie,
c)   Działalność szkoleniową z zakresu zooterapii, pozytywnych metod szkolenia
i wykorzystania zwierząt w pracy z człowiekiem,
d)  Prowadzenie działalności edukacyjnej w placówkach oświatowych poszerzającej społeczną wiedzę na temat postępowania ze zwierzętami,
e)   Organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, spotkań, wyjazdów, pikników, festynów, wystaw i warsztatów,
f)   Organizowanie wycieczek, obozów i turnusów rehabilitacyjnych,
g)  Prowadzenie działalności wydawniczej dla celów statutowych,
h)  Prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, ośrodków dziennego pobytu i świetlic środowiskowych oraz innych ośrodków, w których zooterapia jest jedną
ze stosowanych metod terapeutycznych,
i)    Prowadzenie badań naukowych nad wykorzystaniem pracy zwierząt w terapii
i rehabilitacji ludzi oraz w innych dziedzinach służących człowiekowi,
j)    Prowadzenie wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi kampanii upowszechniających zooterapię jako metodę rehabilitacji,
k)  Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i prowadzenie wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, a także osób starszych,
l)    Organizacja warsztatów i szkoleń rozwoju osobistego, prowadzenie coachingu indywidualnego,
m) Propagowanie idei dobrostanu zwierząt pracujących, towarzyszących człowiekowi oraz hodowlanych,
n)  Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, działania promocyjne, akcje i kampanie
w tym realizowanie filmów dokumentalnych, wydawanie publikacji na temat relacji człowiek – pies,
o)  Poradnictwo z zakresu psiej behawiorystyki, szkolenia profesjonalizujące dla pracowników/pracowniczek, wolontariuszy/wolontariuszek organizacji pro-zwierzęcych,
p)  Organizowanie imprez sportowych propagujących aktywny tryb życia z udziałem zwierząt.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 
§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych, zero groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
3.  Na działalność gospodarczą zostanie przeznaczona odrębna kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, zero groszy).

§ 10.

Majątek Fundacji pochodzić może w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów od osób i podmiotów krajowych i zagranicznych,
2. dotacji i subwencji oraz grantów, pochodzących od osób i podmiotów krajowych
i zagranicznych,
3. dochodów ze zbiórek publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
6. odsetek od lokat bankowych,
7.  dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11.

1. Majątek pochodzący z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów może być użyty
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów jeżeli wola taka była przez nich wyrażana.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11a.

1.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych:
2.  Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

32.13.Z      Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.99.Z      Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.91.Z      Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z      Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
82.30.Z      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A      Działalność fizjoterapeutyczna
93.19.Z      Pozostała działalność związana ze sportem
93.29          Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.09.Z      Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

3.  Dochód osiągany przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

§ 11b.

Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
4) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
 
§ 12.

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 2 (dwóch) osób powoływanych do pełnienia funkcji na czas nieoznaczony. W przypadku Zarządu jednoosobowego, składa się on
z Prezesa. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład oprócz Prezesa wchodzi Wiceprezes.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa może zostać powierzone Fundatorowi.
4. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały przyjąć Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację i tryb działania Zarządu. Regulamin taki musi pozostawać
w zgodzie z regulacjami niniejszego statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)     wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)    sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji,
c)     uchwalanie regulaminów,
d)    zarządzanie majątkiem Fundacji,
e)     ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f)     przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
g)    tworzenie oddziałów, filii, zakładów i innych placówek oraz podmiotów Fundacji,
h)    podejmowanie decyzji oraz działań mających na celu przystępowanie Fundacji
do spółek,
i)      ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele,
j)      ustanawianie i przyznawanie certyfikatów w ramach działalności Fundacji,
k)    powoływanie i określanie zasad funkcjonowania ciał doradczych, eksperckich, opiniujących, honorowych oraz innych wspierających działalność Fundacji,
l)      podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
m)   podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, w tym zmian celu Fundacji
na wniosek co najmniej jednego z członków Zarządu,
n)    podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji
na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu. Posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę na piśmie lub drogą elektroniczną, przesyłając swoją zgodę na adres poczty elektronicznej Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu zawiadamia wszystkich członków Zarządu o terminie posiedzenia Zarządu i jego porządku co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym, w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu.
9. Z posiedzenia Zarządu Fundacji prowadzący posiedzenie, bądź wyznaczony przez niego protokolant, sporządza protokół obejmujący treści uchwał i wyniki głosowań. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, również w sprawach o charakterze majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 15.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszego statutu, Minister właściwy ds. edukacji.

§ 16.

1. Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Fundacji odpowiada rokowi kalendarzowemu.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji sporządza Zarząd do końca marca roku następnego po roku objętym sprawozdaniem.

§ 17.

1. Zmian w statucie Fundacji, w tym celu Fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek
co najmniej jednego z członków Zarządu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany celu Fundacji podejmowane są jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 18.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

§ 19.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.